Filatelie      De werking van de aCon Zelfbediening-automaten       Terug

Bijgewerkt op: 20-09-2011

4. Wegen en frankeren

 
Door in het startscherm (39 of 40) de oranje balk 'Wegen en frankeren'  aan te raken verschijnt een scherm waarin gevraagd wordt de brief om het pakket op de weegschaal te leggen (41). Onder het getoonde gewicht staat een mededeling over het maximum en minimum gewicht dat verzonden kan worden (42). De weegschaal is in principe geschikt voor zendingen tot 35 kg.  e= betekent dat de weegschaal tot 2 kg op 1 gram, tot 2 kg op 5 gram en tot 35 kg op 10 gram nauwkeurig weegt. Ondanks deze mededeling is het mogelijk een zending van 1 gram af te handelen (59). Overigens is dit scherm in april 2008 aangepast naar 30 kg (het maximaal toelaatbare gewicht van een postzending), om te voldoen aan alle eisen van NMi (Nederlands meetinstituut) (43). De volgende stap in het proces 'Wegen en frankeren' is de afweging of de zending door de brievenbus past (44). Achter de opties staan vraagtekens. Door een 'vraagteken' aan te raken wordt een helptekst zichtbaar (45 en 46). Daarna wordt naar het land van bestemming gevraagd (47).
 
4a. Wegen en frankeren - binnenland
 
Is het land van bestemming Nederland dan hoef je niets te doen en kun je de knop 'Volgende' aanraken. In het volgende scherm wordt een overzicht van de dienstverlening getoond. Ook hier vraagtekens (48). Gekozen is voor Aangetekend vanaf. Vervolgens moet een keuze gemaakt worden uit de mogelijkheden die er zijn voor wat betreft het verzekerde bedrag (49). Wil je weten wat een een bepaalde keuze in houdt, druk dan voor uitleg op een vraagteken (50). Na een keuze gemaakt te hebben, moet je de adresgegevens van de ontvanger met behulp van het toetsenbord ingeven (51). Tussen de cijfers en de letters van de postcode kan geen spatie worden geplaatst! Wanneer je een fout maakt krijg je een mededeling te zien (52). Daarna wordt de aankoop getoond en kun je meer kopen of betalen. Er is gekozen om te betalen (53 tot en met 55). Na betalen kun je de aankopen met bijbehorende documenten printen (56 t/m 59). Half juli 2008 bleek dat het scherm: 'Print postzegels, labels, verzendbewijs en kassabon' uitgebreid was met de tekst: 'Geef uw zending af bij de servicebalie en laat uw verzendbewijs stempelen'. Deze tekst knippert en is beurtelings oranje en zwart (vergelijk 56 met 57 en 58). Geprint wordt een barcodesticker, een verzendbewijs en een kassabon (60, 61 en 62). Na het printen volgt een instructie voor de verzending (63). In dit scherm moet op 'Home' worden gedrukt om de aankoop af te sluiten (63). Het verzendbewijs moet gestempeld worden (57, 58 en 60).
 
Wanneer je dubbelklikt op een van de afbeeldingen wordt deze in een nieuw venster vergroot weergegeven. De afbeeldingen zijn dan scherp en de teksten zijn dan goed leesbaar. Door op het naar links wijzende pijltje rechts boven in de browser te klikken kan dit venster weer worden gesloten.

 

39. Startscherm 40. Nieuw start-scherm 41. Leg uw brief of pakket op de weeg-schaal 42. Mededeling over maximum en mini-mum gewicht 43. Aangepaste me-dedeling over maxi-mum en minimum gewicht 44. Past de zending door de brievenbus-mal? 45. Uitleg bij 'Ja'
             
46. Uitleg bij 'Nee' 47. Wat is het land van bestemming? 48. Overzicht van de dienstverlening 49. Mogelijkheden van 'Aangetekend' 50. Uitleg 'Aangete-kend met verzekerd vervoer' 51. Voer de gege-vens van de ontvan-ger in 52. Foutieve invoer van de gegevens
             
53. Kies de betaal-wijze 54. Volg de instruc-ties op de automaat 55. De betaalauto-maat 56. De aangemaakte waarden kunnen ge-print worden 57. Nu met medede-ling over afgifte poststukken en af-stempeling verzend-bewijs 58. Zie 56. 59. Zegels, verzend-bewijs en bon wor-den geprint
             
     
  60. Barcodelabel voor een aangete-kende zending 61. Verzendbewijs voor een aangete-kende zending (afgestempeld)   62. Aankoopbon (chipknipbetaling) 63. Verzendinstruc-tie aangetekende zending  

 

Uiteraard kan uit het scherm Overzicht van de dienstverlening (64) ook gekozen worden voor Brief. Na deze selectie wordt de aankoop getoond en kan er worden betaald. Na de opdracht tot printen worden zegel en bon geprint (65 en 66). Op de bon staat bij product: Brievenbuspost binnenland (66). Na het printen wordt nog een verzendinstructie getoond (67). Wanneer je de verzendinstructie gelezen hebt, druk je op 'Home' om de transactie af te sluiten (67). Heb je in één keer veel verschillende producten aangekocht, dan komt na het printen een overzicht op het scherm, waar je desgewenst de verzendinstructies een voor een kunt openen en lezen (68).
 
   
  64. Overzicht van de dienstverlening 65. Brieftarief bin-nenland 66. Bon brievenbus-post binnenland, pinbetaling 67. Verzendinstruc-tie 68. Overzicht ver-zendinstructies  
 
Wanneer blijkt dat de zending niet door de brievenbus past (44) wordt opnieuw gevraagd naar het land van bestemming (47). Na voor Nederland te hebben gekozen komt een scherm met een opsomming van de dienstverlening. Ook hier vraagtekens (69). Kort na 1 januari 2009 is dit scherm veranderd omdat het vanaf 1 januari 2009 niet meer mogelijk was om een ongefrankeerd pakket te verzenden (70).
 
Allereerst is gekozen voor Standaard. Er wordt gevraagd of het pakket aan een Antwoordnummer is gericht (71). Bij 'Ja' komt een scherm waarbij de adresgegevens van de ontvanger moeten worden ingevuld (72). Daarna kan het label met verzendbewijs en bon worden geprint (73 tot een met 76) en volgt een scherm met een verzendinstructie (77). Bij 'Nee' op de vraag of de zending gericht is aan een Antwoordnummer komt er eveneens een scherm waar de adresgegevens van de ontvanger ingevuld moeten worden (78). De keuze is Basis pakket binnenland (79).Vervolgens kan na betaling het label met verzendbewijs en kassabon (80 tot en met 82) worden geprint en volgt er een verzendinstructie (83). Het verzendbewijs hoeft niet te worden afgestempeld, omdat het alleen maar dient om de status van het pakket te volgen. Er is geen vergoeding bij verlies!
 
Wanneer tijdens het aankoopproces enige tijd gewacht wordt, verschijnt op het scherm de vraag of er met de transactie doorgegaan moet worden (83).
 
69. Overzicht van de dienstverlening 2008 70. Overzicht van de dienstverlening 2009 71. Is het pakket aan een Antwoordnum-mer? 72. De gegevens van de ontvanger moet worden ingevuld 73. Het barcodelabel kan worden geprint 74. Barcodelabel Antwoordnummer 75. Verzendbewijs Antwoordnummer pakket
             
76. Bon 77. Aanwijzingen voor de verzending 78. De gegevens van de ontvanger moe-ten worden ingevuld 79. De keuze voor een Basis Pakket binnenland 80. Barcodelabel Basis Pakket binnen-land 81. Verzendbewijs Basis Pakket binnen-land 82. Bon Basis Pakket binnenland, chip-knipbetaling
             
           
      83. Verzendinstruc-tie Basis Pakket bin-nenland met vraag om verder te gaan      
 
Vervolgens is gekozen om een Ongefrankeerd Pakket te verzenden. Na de keuze moeten de adresgegevens van de ontvanger worden ingevuld (84). Hierna kan de barcodelabel met bijbehorend verzendbewijs en de bon worden geprint (86 t/m 88). Na het printen volgt een verzendinstructie (89). Half juli 2008 bleek de afdruk op het Barcodelabel gewijzigd te zijn. Het te innen bedrag is nu € 0,00 (vergelijk 90 met 86).
 
Per 1 januari 2009 is het niet meer mogelijk een pakket Ongefrankeerd te verzenden. TNT biedt hiervoor het volgende alternatief om de ontvanger van het pakket nog steeds de verzendkosten te laten betalen. Dit alternatief is Parcy. Met Parcy hoeft de verzender de deur niet meer uit. Hij vraagt de ontvanger om zich aan te melden op www.parcy.nl en daar een afhaalopdracht te boeken. De ontvanger betaalt daarna de verzendkosten en geeft TNT opdracht het pakket bij de verzender op te halen; thuis of op het werk.
 
84. De gegevens van de ontvanger moe-ten worden ingevuld 85. Het barcodelabel kan worden geprint 86. Barcodelabel On-gefrankeerd Pakket met te innen porto-bedrag € 14,00 87. Verzendbewijs Ongefrankeerd Pak-ket 88. Bon Ongefran-keerd Pakket 89. Verzendinstruc-tie 90. Barcodelabel On-gefrankeerd Pakket met te innen porto-bedrag € 0,00
 
Daarna is gekozen voor Rembours & Verzekerd. Een vrij uitgebreid formulier moet worden ingevuld (91). Daarna volgen de gebruikelijke schermen voor betalen en printen met als laatste de verzendinstructie (92 tot en met 97). Hieraan wordt gevolg gegeven (98).
 
91. Het invullen van de gegevens t.b.v. een rembourszen-ding 92. De aankoop 93. Het label, ver-zenddocumenten de de bon kunnen wor-den geprint 94. Barcodelabel Rembours Pakket 95. Remboursformu-lier 96. Bon Rembours Pakket, pinbetaling 97. Verzendinstruc-tie Rembourszen-ding
             
           
      98. Remboursformu-lier in documenten-enveloppe      
 
Als laatste is voor de mogelijkheid: Garantiepost vanaf gekozen. Als eerste scherm volgt een opsomming van de mogelijkheden (99). Ook hier vraagtekens. Na het invullen van de gegevens van de geadresseerde (100) wordt de aankoop op de gebruikelijke manier afgewikkeld (101 tot en met 106).
 
99. Keuzescherm Ga-rantiepost 100. Het invullen van de adresgege-vens van de ontvan-ger 101. De aankoop 102. Het label, ver-zendbewijs en de bon kunnen worden geprint 103. Barcodelabel Garantiepost 104. Verzendbewijs Garantiepost 105. Bon Garantie-post, chipknipbeta-ling
             
           
    . 106. Verzendinstruc-tie Garantiepost      
 

         Omhoog